หอยแมลงภูอบซอสโมเน

Ingredients

24 ตัว หอยแมลงภู่
½ ถ้วย ไวนขาว JOY
½ ถ้วย น้ำ
2 กลีบ กระเทียม
¼ ถ้วย หอมใหญสับ
1ชอนโตะ เนย
2 ชอนชา แปงสาลีเอนกประสงค Waitrose
½ ถ้วย นม
½ ถ้วย เนยแข็งกรูแยร
1 ไข่แดง
เกลือ
พริกไทยขาว
พาสลี่สับ

Method

  1. นำไวนขาว น้ำ กระเทียม และหอมใหญ ใสในหมอ ตั้งไฟใหเดือด ใสหอยแมลงภู ปดฝา รอจนกวาเปลือก หอยจะเปดหมด
  2. เลือกหอยที่ฝาไมเปดทิ้งไป นำหอยทั้งหมดออกจากหมอ
  3. แกะหอยออกจากเปลือก แลวนำเนื้อหอยกลับเขาไปวางที่เปลือกเดิม เพื่อใหงายในการรับประทาน แลวจัดเรียงใส่ถาดเตรียมอบ
  4. เปดเตาอบไวที่ 200 องศาเซลเซียส
  5. ทำซอสโมเนโดย ตั้งเนยใหละลายในหมอใบเล็ก ใสแปงสาลีอเนกประสงค คนจนสวนผสมเดือด
  6. ค่อยๆเทนมลงไป แลวคนสวนผสมอยางสม่ำเสมอจนหมด จนกระทั่งสวนผสมข้นขึ้น
  7. ยกหมอออกจากเตา ใสเนยแข็ง ¼ ถวย คนจนเนยละลายดี ใสไขแดง ปรุงรสดวยเกลือ และพริกไทย คนใหเขากัน
  8. ตักโมเนซอสราดหอยแมลงภูที่จัดเตรียมไว โรยดวยชีสที่เหลือ อบในเตาอบชั้นบนสุดใกลขดความรอน ที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียสประมาณ 5 นาที จัดเสิรฟทันที