หอยแมลงภูอบซอสโมเน

Ingredients

24 ตัวหอยแมลงภู่
½ ถ้วยไวนขาว JOY
½ ถ้วยน้ำ
2 กลีบกระเทียม
¼ ถ้วยหอมใหญสับ
1ชอนโตะเนย
2 ชอนชาแปงสาลีเอนกประสงค Waitrose
½ ถ้วยนม
½ ถ้วยเนยแข็งกรูแยร
1ไข่แดง
เกลือ
พริกไทยขาว
พาสลี่สับ

Method

  1. นำไวนขาว น้ำ กระเทียม และหอมใหญ ใสในหมอ ตั้งไฟใหเดือด ใสหอยแมลงภู ปดฝา รอจนกวาเปลือก หอยจะเปดหมด
  2. เลือกหอยที่ฝาไมเปดทิ้งไป นำหอยทั้งหมดออกจากหมอ
  3. แกะหอยออกจากเปลือก แลวนำเนื้อหอยกลับเขาไปวางที่เปลือกเดิม เพื่อใหงายในการรับประทาน แลวจัดเรียงใส่ถาดเตรียมอบ
  4. เปดเตาอบไวที่ 200 องศาเซลเซียส
  5. ทำซอสโมเนโดย ตั้งเนยใหละลายในหมอใบเล็ก ใสแปงสาลีอเนกประสงค คนจนสวนผสมเดือด
  6. ค่อยๆเทนมลงไป แลวคนสวนผสมอยางสม่ำเสมอจนหมด จนกระทั่งสวนผสมข้นขึ้น
  7. ยกหมอออกจากเตา ใสเนยแข็ง ¼ ถวย คนจนเนยละลายดี ใสไขแดง ปรุงรสดวยเกลือ และพริกไทย คนใหเขากัน
  8. ตักโมเนซอสราดหอยแมลงภูที่จัดเตรียมไว โรยดวยชีสที่เหลือ อบในเตาอบชั้นบนสุดใกลขดความรอน ที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียสประมาณ 5 นาที จัดเสิรฟทันที