สาคูแคนตาลูป

ส่วนผสม

2 ถ้วยน้ำแร Central Food Hall
¼ ถ้วยสาคู
2 ช้อนโต๊ะน้ำตาล
1 ถ้วยนมสด
½ ถ้วยน้ำตาล
½ ลูกแคนตาลูป

วิธีทำ

  1. เปดน้ำลางสาคูผานกระชอน ตั้งน้ำใหเดือด ตมสาคูจนสุกและใส เติมน้ำตาล คนใหเขากันยกออก จากเตาพักใหเย็นลง
  2. ตั้งนมสด น้ำตาล ½ ถวย และเกลือในหมอใหรอน จนน้ำตาลละลายดี ยกออกจากเตาพักใหเย็นลง
  3. ใชที่ตักแคนตาลูป ตักแคนตาลูปเปนลูกทรงกลม เตรียมไว
  4. ตักสาคูที่เย็นตัวแลวใสแกว เติมดวยนมสด และแตง ดวยแคนตาลูป
  5. เมนูนี้สามารถเสิรฟได ทั้งรอนและเย็น