สลัดไก อโวคาโดและสม

Ingredients

1 อกไกตม ฉีกเปนเสน
1 อโวคาโด สไลด
1 สม ปลอกเปลือก ตัดเปนชิ้น
200 g ผักรอคเก็ท
2 tbs ถั่วอัลมอนดสไลด My Choice
1 ไข่แดง
2 tbs น้ำมะนาวเหลือง
¼ cup น้ำมันมะกอก
1 tbs เคปเปอรสับละเอียด

Method

  1. วิธีทำน้ำสลัดเลมอนผสมไขแดง และน้ำมะนาว ในชามผสมเขาดวยกัน คอยๆ เทน้ำมันมะกอก คนจนขน และเขากันดี
  2. ใสเคปเปอรสับ ปรุงรสดวยเกลือ พริกไทย
  3. ในชามผสมอีกหนึ่งใบผสมสวนผสมสลัดทั้งหมดเขาดวย กันกับน้ำสลัด จัดเสิรฟใหสวยงาม