มักกะโรนีชีส

Ingredients

150 กรัม มักกะโรนี
30 กรัม เนย
30 กรัม แปงอเนกประสงค
1 ใบกระวาน
700 มล. นม
¼ ช้อนชา ลูกจันทนปน
50 กรัม ชีสกูดา True Organic ขูด
50 กรัม ชีสเชดดา True Organic ขูด
50 กรัม ชีสมอซซาเรลลา True Organic ขูด
50 กรัม ชีสอิแดม True Organic ขูด

Method

  1. ลวกเสนมักกะโรนีในน้ำเดือดใสเกลือ ดูวิธีไดจากหอพาสตา
  2. ละลายเนยในหมอดาม ใสแปงคนใหเขากัน จนเดือด คอยๆ เติมนมทีละนิด คนจนซอสขน และเดือด ใสชีส ครึ่งหนึ่งคนจนชีสละลาย ปรุงรสดวยเกลือและพริกไทย ตามชอบ ยกออกจากเตา ใสเสนมักโรนีที่ลวกไวแลว คนใหเขากัน เทใสภาชนะทนความรอน
  3. โรยชีสอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือขางบน นำไปอบในเตาอบใตขดลวดรอน จนหนามีสีน้ำตาลสวย