ทาร์ตไข่

ส่วนผสม

1กล่อง แปงพัฟสำเร็จรูป Waitrose
600 มล วิปป้งครีม
250 กรัม น้ำตาล
½  ชอนชา เกลือ
4 ฟอง ไข่

วิธีทำ

  1. คลึงแปงพัพใหมีความบาง 2 มิลลิเมตร กรุแปงพัฟ ลงพิมพ แลวตัดสวนเกินออก
  2. เปดเตาอบที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส
  3. ผสมไสคัสตารดโดย ตั้งครีมใหพอเดือด
  4. ระหวางนั้น ผสมไขและน้ำตาลในชามผสมเขาดวยกันจน น้ำตาล ละลาย
  5. เทครีมลงในสวนผสมไข คนใหเขากัน กรองสวน ผสมผานกระชอนลงชามผสมอีกใบ ที่รองดวยน้ำ และน้ำแข็งเอาไว
  6. เมื่อคัสตารดเย็นแลว เทลงพิมพที่เตรียมไว นำเขา อบที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียสประมาณ 20 นาที แลวลองเอาไมจิ้มฟันจิ้มลงไปตรงคัสตารด ถาไมมีอะไร ติดออกมาก็แสดงวาสุกแลว จัดเสิรฟ