ขาวอบหมอดิน

ส่วนผสม

1 กล่อง ขาวอบหมอดิน Yamie
330 ml น้ำ
5 ชิ้น หมูบารบีคิว Hup Chong
2 ช้อนโต๊ะ ตนหอมซอย

วิธีทำ

  1. ใสสวนผสมขาวอบหมอดิน Yamie และน้ำลงใน หมอหุงขาว
  2. หั่นหมูบารบีคิว Hup Chong เปนเสนบางๆ
  3. เมื่อขาวสุกดีแลว ตักขาวใสหมอดิน และวางหมูบนขาว
  4. โรยดวยตนหอมซอย แลวเสิรฟทันที