ไกชนิซเซลคลุกเพรทเซล

ส่วนผสม

4 ชิ้นอกไกลอกหนัง
1 ชอนโตะใบไธมสดสับ
พริกไทยดำบด
½ ถวยแปงอเนกประสงค
2ไขไก Cooking for Fun ตีพอแตก
1 ถุงขนมเพรทเซลอบกรอบ รสเค็ม
¼ ถ้วยน้ำมันสำหรับทอด
1มะนาวเหลืองหั่นเสี้ยว

ซอสชีส

1 ชอนโตะเนย
1 ชอนโตะแปงอเนกประสงค
1 ถวยนม
1 ถวย ชีสเชดดาขูด
2 ช้อนต๊ะมัสตารดรสเผ็ด

Method

  1. ทุบขนมเพรทเซลอบกรอบในถุงพลาสติกใหพอแตก
  2. ทุบอกไกใหหนา ½ นิ้ว โรยดวยใบไธมสับและพริกไทย
  3. คลุกไกกับแปง ไข และเพรทเซลใหทั่ว
  4. ตั้งน้ำมันในกระทะเคลือบบนไฟกลาง ทอดอกไก ประมาณ 3-4 นาทีในแตละดาน เมื่อสุกดีใหตักขึ้น มาพักบนกระดาษซับน้ำมัน
  5. สำหรับซอสชีส ตั้งเนยใหละลายในหมอ เติมแปง อเนกประสงคคนใหเขากันจนเดือด คอยๆ เติมนมทีละนิด และคนใหซอสเดือดและขน ใสชีสคนใหเขากันจนชีสละลาย ยกออกจากเตา แลวจึงใสมัสตารด
  6. เสิรฟไกชนิทเซลพรอมซอสชีสและมะนาวเหลืองหั่นเสี้ยว