ไกชนิซเซลคลุกเพรทเซล

ส่วนผสม

4 ชิ้น อกไกลอกหนัง
1 ชอนโตะ ใบไธมสดสับ
พริกไทยดำบด
½ ถวย แปงอเนกประสงค
2 ไขไก Cooking for Fun ตีพอแตก
1 ถุง ขนมเพรทเซลอบกรอบ รสเค็ม
¼ ถ้วย น้ำมันสำหรับทอด
1 มะนาวเหลืองหั่นเสี้ยว

ซอสชีส

1 ชอนโตะ เนย
1 ชอนโตะ แปงอเนกประสงค
1 ถวย นม
1 ถวย  ชีสเชดดาขูด
2 ช้อนต๊ะ มัสตารดรสเผ็ด

Method

  1. ทุบขนมเพรทเซลอบกรอบในถุงพลาสติกใหพอแตก
  2. ทุบอกไกใหหนา ½ นิ้ว โรยดวยใบไธมสับและพริกไทย
  3. คลุกไกกับแปง ไข และเพรทเซลใหทั่ว
  4. ตั้งน้ำมันในกระทะเคลือบบนไฟกลาง ทอดอกไก ประมาณ 3-4 นาทีในแตละดาน เมื่อสุกดีใหตักขึ้น มาพักบนกระดาษซับน้ำมัน
  5. สำหรับซอสชีส ตั้งเนยใหละลายในหมอ เติมแปง อเนกประสงคคนใหเขากันจนเดือด คอยๆ เติมนมทีละนิด และคนใหซอสเดือดและขน ใสชีสคนใหเขากันจนชีสละลาย ยกออกจากเตา แลวจึงใสมัสตารด
  6. เสิรฟไกชนิทเซลพรอมซอสชีสและมะนาวเหลืองหั่นเสี้ยว