ซุปเห็ดและไก่

ส่วมผสม

4 ชอนโตะเนยจืด
½ ลูกหอมใหญสับ
200 กรัมสันในไก หั่นเปนชิ้นพอคำ
2 ชอนโตะแปงอเนกประสงค
1 กระป๋องซุปเห็ดกระปอง Amy’s
¼ ถ้วยวิ้ปป้งครีม
1  ชอนโตะพารสลี่ยสับ
150 กรัมแปงพัฟสำเร็จรูป Waitrose
1 ฟองไขแดง ตีพอแตก

วิธีทำ

  1. ละลายเนยในกระทะดวยไฟกลาง ผัดหอมใหญจนนุม และใส ระหวางนั้นปรุงรสเนื้อไกดวยเกลือ พริกไทยและโรยแปง ใหเคลือบดี
  2. จากนั้นใสเนื้อไกจงไปผัดจนมีสีสวย
  3. ใสซุปเห็ดกระปองและวิปป้งครีม ตั้งใหเดือดออนๆ จนซุปขน
  4. ระหวางนั้น รีดแปงพัฟใหมีความหนา 2 มิลลิเมตร และตัดเปนวงกลมใหมีขนาดใหญกวาถวยซุปเล็กนอย
  5. ใสพารสลี่ยสับตอนสุดทาย ตักซุปใสถวย วางแปงพัฟ ที่ตัดไวแลว ปดใหสนิท ทาดวยไขแเดง
  6. อบในเตาอบดวยไฟ180 องศาเซลเซียสนาน10-15 นาที จนแปงพองกรอบเปนสีน้ำตาลสวยและเสิรฟทันที