ซุปเห็ดและไก่

ส่วมผสม

4 ชอนโตะ เนยจืด
½ ลูก หอมใหญสับ
200 กรัม สันในไก หั่นเปนชิ้นพอคำ
2 ชอนโตะ แปงอเนกประสงค
1 กระป๋อง ซุปเห็ดกระปอง Amy’s
¼ ถ้วย วิ้ปป้งครีม
1  ชอนโตะ พารสลี่ยสับ
150 กรัม แปงพัฟสำเร็จรูป Waitrose
1 ฟอง ไขแดง ตีพอแตก

วิธีทำ

  1. ละลายเนยในกระทะดวยไฟกลาง ผัดหอมใหญจนนุม และใส ระหวางนั้นปรุงรสเนื้อไกดวยเกลือ พริกไทยและโรยแปง ใหเคลือบดี
  2. จากนั้นใสเนื้อไกจงไปผัดจนมีสีสวย
  3. ใสซุปเห็ดกระปองและวิปป้งครีม ตั้งใหเดือดออนๆ จนซุปขน
  4. ระหวางนั้น รีดแปงพัฟใหมีความหนา 2 มิลลิเมตร และตัดเปนวงกลมใหมีขนาดใหญกวาถวยซุปเล็กนอย
  5. ใสพารสลี่ยสับตอนสุดทาย ตักซุปใสถวย วางแปงพัฟ ที่ตัดไวแลว ปดใหสนิท ทาดวยไขแเดง
  6. อบในเตาอบดวยไฟ180 องศาเซลเซียสนาน10-15 นาที จนแปงพองกรอบเปนสีน้ำตาลสวยและเสิรฟทันที