บาวาเรียนชีสดิป

ส่วนผสม

120 กรัม เนย Olden Burger
120 กรัม  ชีสบรี Prestige
120 กรัม ครีมชีส
120 กรัม บลูชีส
1 กลีบ กระเทียม
½ ถ้วย หอมใหญ่
1 ช้อนโต๊ะ เมล็ดคาราเวย
1 ช้อนโต๊ะ ปาปริกา
2 ช้อนโต๊ะ ตนหอมซอย

วิธีทำ

  1. นำชีสทั้ง 3 ชนิดและเนยมาวางพักไวในอุณหภูมิ หองประมาณ 30 นาที
  2. ระหวางนั้น สับกระเทียมและหอมใหญใหละเอียด
  3. Iปนสวนผสมทั้งหมดในเครื่องผสมอาหารจนเนียนละเอียด
  4. โรยดวยตนหอม และปาปริกาเพิ่มเล็กนอย เสิรฟพรอม ขนมปงกรอบและเพรทเซล