บาวาเรียนชีสดิป

ส่วนผสม

120 กรัมเนย Olden Burger
120 กรัม ชีสบรี Prestige
120 กรัมครีมชีส
120 กรัมบลูชีส
1 กลีบกระเทียม
½ ถ้วยหอมใหญ่
1 ช้อนโต๊ะเมล็ดคาราเวย
1 ช้อนโต๊ะปาปริกา
2 ช้อนโต๊ะตนหอมซอย

วิธีทำ

  1. นำชีสทั้ง 3 ชนิดและเนยมาวางพักไวในอุณหภูมิ หองประมาณ 30 นาที
  2. ระหวางนั้น สับกระเทียมและหอมใหญใหละเอียด
  3. Iปนสวนผสมทั้งหมดในเครื่องผสมอาหารจนเนียนละเอียด
  4. โรยดวยตนหอม และปาปริกาเพิ่มเล็กนอย เสิรฟพรอม ขนมปงกรอบและเพรทเซล