ขาเปดคอนฟิทและถั่วเหลือง

ส่วนผสม

4 ชิ้น ขาเปดติดสะโพก
30 กรัม เกลือทะเล
1 ชอนโตะ พริกไทยดำบด
4 กลีบ กระเทียม สับละเอียด
2 ใบ ใบกระวาน
4 ก้าน ไธม์
800 กรัม ไขมันเปด

ถั่วเหลือง
½ ลูก หอมใหญ
4 กลีบ กระเทียม
100 กรัม เบคอน หั่นเปนชิ้นกวาง 1 นิ้ว
150 กรัม ถั่วเหลืองผาซีก แชน้ำขามคืน
1 ใบ ใบกระวาน
4 ก้าน ไธม์
2 ชิ้น กานพลู
700 กรัม น้ำสต็อกไก
1 ช้อนชา พริกไทยดำ
¼ ช้อนชา เกลือ
2 ช้อนโต๊ะ น้ำมันมะกอก
3 ช้อนโต๊ะ พารสลี่ยสับ
100 กรัม ร็อคเก็ทสลัด

Method

  1. หมักขาเปดดวยเกลือ พริกไทย กระเทียม ใบกระวาน และไธม แชเย็นไวขามคืน
  2. เปดเตาอบที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส ขูดเครื่องหมัก ออกจากขาเปด วางเปดโดยหงายดานหนังขึ้นในภาชนะทน ความรอน เทไขมันเปดใหทวมขาเปด
  3. อบในเตาอบเปนเวลา 3 ชั่วโมง จนเนื้อเปดนุม จากนั้นนำไปทอดในน้ำมันรอน 180 องศาเซลเซียส จนหนังกรอบ พักอุนไว
  4. ระหวางนั้น นำหอมใหญ กระเทียม เบคอน ถั่วเหลือง ใบกระวาน ไธม และน้ำสต็อกไก ใสหมอ ตุนดวยไฟต่ำ จนถั่วนุม
  5. ปรุงรสดวยเกลือและพริกไทย ใสน้ำมันมะกอกและ พารสลี่ยสับ คนใหเขากัน
  6. ตักถั่วเหลืองวางลงในจาน ทับดวยขาเปดคอนฟิท เสิรฟพรอมร็อคเก็ทสลัด