ขาเปดคอนฟิทและถั่วเหลือง

ส่วนผสม

4 ชิ้นขาเปดติดสะโพก
30 กรัมเกลือทะเล
1 ชอนโตะพริกไทยดำบด
4 กลีบกระเทียม สับละเอียด
2 ใบใบกระวาน
4 ก้านไธม์
800 กรัมไขมันเปด

ถั่วเหลือง
½ ลูกหอมใหญ
4 กลีบกระเทียม
100 กรัมเบคอน หั่นเปนชิ้นกวาง 1 นิ้ว
150 กรัมถั่วเหลืองผาซีก แชน้ำขามคืน
1 ใบใบกระวาน
4 ก้านไธม์
2 ชิ้นกานพลู
700 กรัมน้ำสต็อกไก
1 ช้อนชาพริกไทยดำ
¼ ช้อนชาเกลือ
2 ช้อนโต๊ะน้ำมันมะกอก
3 ช้อนโต๊ะพารสลี่ยสับ
100 กรัมร็อคเก็ทสลัด

Method

  1. หมักขาเปดดวยเกลือ พริกไทย กระเทียม ใบกระวาน และไธม แชเย็นไวขามคืน
  2. เปดเตาอบที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส ขูดเครื่องหมัก ออกจากขาเปด วางเปดโดยหงายดานหนังขึ้นในภาชนะทน ความรอน เทไขมันเปดใหทวมขาเปด
  3. อบในเตาอบเปนเวลา 3 ชั่วโมง จนเนื้อเปดนุม จากนั้นนำไปทอดในน้ำมันรอน 180 องศาเซลเซียส จนหนังกรอบ พักอุนไว
  4. ระหวางนั้น นำหอมใหญ กระเทียม เบคอน ถั่วเหลือง ใบกระวาน ไธม และน้ำสต็อกไก ใสหมอ ตุนดวยไฟต่ำ จนถั่วนุม
  5. ปรุงรสดวยเกลือและพริกไทย ใสน้ำมันมะกอกและ พารสลี่ยสับ คนใหเขากัน
  6. ตักถั่วเหลืองวางลงในจาน ทับดวยขาเปดคอนฟิท เสิรฟพรอมร็อคเก็ทสลัด