เคกแบล็คฟอรเรสท

ส่วนผสม

1 กล่อง แปงเคกสำเร็จรูป Betty Crocker รสช็อกโกแลต กาแฟสำเร็จรูป My Choice Ecuador แทนน้ำตามปริมาณที่กำหนดไวบน
กลองเคกสำเร็จรูป น้ำมัน และไข่ตามปริมาณที่กำหนดไวบนกลองเคกสำเร็จรูป
1/2 ถ้วย เหลาหวานกลิ่นเชอรรี่
1 ขวดโหล เชอรรี่ในน้ำเชื่อมกรองน้ำเชื่อมออก
2 ถ้้วย ดารคช็อกโกแลตขูดดวยที่ปลอกผลไม
1 ถ้วย เชอรรี่สด My Choice

วิธีทำ

  1. เปดเตาอบที่อุณหภูมิ 175 องศาเซลเซียส ทาเนยใน แมพิมพเคก
  2. ดูขั้นตอนการทำเนื้อเคกจากกลองแปงเคก อบที่ อุณหภูมิ 175 องศาเซลเซียส 30-35 นาที นำเคกออกจากพิมพ์ พักเคกบนตะแกรงจนเย็น หั่นครึ่งเคกตามแนวนอน เปน 2 สวน
  3. ระหวางนั้น ใชตะกรอตีวิปป้งครีม และน้ำตาลไอซิ่ง ในชามผสมที่เย็นจัดจนตั้งยอด
  4. เตรียมแทนหมุนเคก วางเนื้อเคกชิ้นแรกลงไปทาน้ำเชื่อม บนเนื้อเคก จากปาดครีม วางเชอรรี่ในน้ำเชื่อมใหทั่ว จากนั้นคอยๆ ปาดวิปครีมลงไป แลวจัดวางเชอรรี่ในน้ำเชื่อมใหทั่ว ปาดวิปครีมทับอีกชั้นหนึ่ง วางเนื้อเคกชั้นที่สอง ประกบลงไป แลวทาเหลากลิ่นเชอรรี่ใหชุม ปาดวิปครีม สวนที่เหลือใหทั่วหนาเคก
  5. โรยดวยช็อกโกแลตขูดใหทั่ว แตงดวยเชอรรี่สด แลวจัดเสิรฟ