รูลาด

Ingredients

4 ชิ้น120 กรัม เนื้อสันนอก
4 ช้อนโต๊ะมัสตารด Hengstenberg
16 ชิ้นเบคอน My Choice
1 ถ้วยแตงกวาดอง
1My Choice หอมใหญสับ
2 ช้อนโต๊ะเนย
1แครอท หั่นหนา 1 ซม.
3 ถ้วยน้ำสตอกเนื้อ
2 ชอนโตะเนยเย็น
2 ชอนโตะใบพารสลี่ยสับ
1 ถ้วยซาวเคราท

Method

  1. ทุบเนื้อใหบาง 1 ซม. ดวยคอนทุบเนื้อ
  2. ปาดมัสมารดลงบนเนื้อแตละชิ้น
  3. หั่นแตงกวาดองครึ่งหนึ่งบาง 0.5 ซม. เก็บอีกครึ่งหนึ่งไวเต็มชิ้นกอน
  4. วางเบคอน หอมใหญ แตงกวาดองหั่นบางบนเนื้อ แตละชิ้น วางแตงกวาดองทั้งลูก แลวจึงมวนเขาดวยกัน กลัดดวยไมจิ้มฟัน
  5. ตั้งกระทะเคลือบสารกันติดใหรอน ละลายเนยแลวทอด เนื้อรูลาดจนเปนสีน้ำตาลสวย
  6. เทน้ำสต็อกเนื้อ ใสแครอทตุนประมาณหนึ่งชั่วโมง จนเนื้อนุม
  7. ตักเนื้อรูลาดออกจากสตอกพักไว สวนน้ำสตอก เคี่ยวตอจนงวด เติมเนยเย็นและใบพารสลี่ยสับ
  8. วางซาวเคราทและมันฝรั่งบดบนจาน วางเนื้อรูลาด ซอส และแครอท เสิรฟทันที