รูลาด

Ingredients

4 ชิ้น 120 กรัม เนื้อสันนอก
4 ช้อนโต๊ะ มัสตารด Hengstenberg
16 ชิ้น เบคอน My Choice
1 ถ้วย แตงกวาดอง
1 My Choice หอมใหญสับ
2 ช้อนโต๊ะ เนย
1 แครอท หั่นหนา 1 ซม.
3 ถ้วย น้ำสตอกเนื้อ
2 ชอนโตะ เนยเย็น
2 ชอนโตะ ใบพารสลี่ยสับ
1 ถ้วย ซาวเคราท

Method

  1. ทุบเนื้อใหบาง 1 ซม. ดวยคอนทุบเนื้อ
  2. ปาดมัสมารดลงบนเนื้อแตละชิ้น
  3. หั่นแตงกวาดองครึ่งหนึ่งบาง 0.5 ซม. เก็บอีกครึ่งหนึ่งไวเต็มชิ้นกอน
  4. วางเบคอน หอมใหญ แตงกวาดองหั่นบางบนเนื้อ แตละชิ้น วางแตงกวาดองทั้งลูก แลวจึงมวนเขาดวยกัน กลัดดวยไมจิ้มฟัน
  5. ตั้งกระทะเคลือบสารกันติดใหรอน ละลายเนยแลวทอด เนื้อรูลาดจนเปนสีน้ำตาลสวย
  6. เทน้ำสต็อกเนื้อ ใสแครอทตุนประมาณหนึ่งชั่วโมง จนเนื้อนุม
  7. ตักเนื้อรูลาดออกจากสตอกพักไว สวนน้ำสตอก เคี่ยวตอจนงวด เติมเนยเย็นและใบพารสลี่ยสับ
  8. วางซาวเคราทและมันฝรั่งบดบนจาน วางเนื้อรูลาด ซอส และแครอท เสิรฟทันที