ทีรามิสุ

Ingredients

150 กรัม น้ำตาล
15 มล. น้ำ
6 ฟอง ไข่แดง
3 แผ่น เจลาติน
250 กรัม ชีสมัสการโปเน
45 มล. เหลาคาลัว เหลากาแฟ
450 มล. วิปปิ้งครีม
1 ช้อนชา วานิลลา
15 กรัม กาแฟสำเร็จรูป My Choice Colombia
2 ช้อนโต๊ะ น้ำตาล
220 มล น้ำ
24 ชิ้น ขนมปงเลดี้ฟิงเกอร
ผงโกโก สำหรับโรยหนา

Method

  1. เทน้ำและน้ำตาลลงในกระทะ นำขึ้นตั้งไฟจนอุณหภูมิขึ้น ถึง 117องศาเซลเซียส คอยๆ เทน้ำเชื่อมเปนสายใน เครื่องตีไขที่ตีไขแดงอยูดวยความ เร็วต่ำดวยหัวตะกรอ เมื่อน้ำเชื่อมหมดเรงเปนความเร็วสูงตีจนสวนผสมของไขอุนลง
  2. ระหวางนั้นแชเจลาตินในน้ำเย็นจนนิ่ม บีบน้ำออก ใสลงไปในไข ตีตอจนเย็นสนิท
  3. ใสชีสมัสการโปเน เหลากาแฟขณะใชความเร็วต่ำจน กระทั่งเนียน
  4. ตีวิปป้งในชามผสมที่เย็นจนฟูเปนยอดออน จากนั้น ตะลอมเขากับสวนผสมของชีส พักไวในตูเย็น
  5. ผสมกาแฟ น้ำรอน และน้ำตาลเขาดวยกัน จุ่มขนมปง เลดี้ฟิงเกอรลงในน้ำเชื่อมกาแฟ แลวจัดวางในแกว ตักสวนผสมของครีมชีสลงตามสลับกัน 3 ชั้น แชเย็นเปน เวลา 4 ชั่วโมงหรือขามคืน โรยผงโกโกกอนเสิรฟ