ทีรามิสุ

Ingredients

150 กรัมน้ำตาล
15 มล.น้ำ
6 ฟองไข่แดง
3 แผ่นเจลาติน
250 กรัมชีสมัสการโปเน
45 มล.เหลาคาลัว เหลากาแฟ
450 มล.วิปปิ้งครีม
1 ช้อนชาวานิลลา
15 กรัมกาแฟสำเร็จรูป My Choice Colombia
2 ช้อนโต๊ะน้ำตาล
220 มลน้ำ
24 ชิ้นขนมปงเลดี้ฟิงเกอร
ผงโกโก สำหรับโรยหนา

Method

  1. เทน้ำและน้ำตาลลงในกระทะ นำขึ้นตั้งไฟจนอุณหภูมิขึ้น ถึง 117องศาเซลเซียส คอยๆ เทน้ำเชื่อมเปนสายใน เครื่องตีไขที่ตีไขแดงอยูดวยความ เร็วต่ำดวยหัวตะกรอ เมื่อน้ำเชื่อมหมดเรงเปนความเร็วสูงตีจนสวนผสมของไขอุนลง
  2. ระหวางนั้นแชเจลาตินในน้ำเย็นจนนิ่ม บีบน้ำออก ใสลงไปในไข ตีตอจนเย็นสนิท
  3. ใสชีสมัสการโปเน เหลากาแฟขณะใชความเร็วต่ำจน กระทั่งเนียน
  4. ตีวิปป้งในชามผสมที่เย็นจนฟูเปนยอดออน จากนั้น ตะลอมเขากับสวนผสมของชีส พักไวในตูเย็น
  5. ผสมกาแฟ น้ำรอน และน้ำตาลเขาดวยกัน จุ่มขนมปง เลดี้ฟิงเกอรลงในน้ำเชื่อมกาแฟ แลวจัดวางในแกว ตักสวนผสมของครีมชีสลงตามสลับกัน 3 ชั้น แชเย็นเปน เวลา 4 ชั่วโมงหรือขามคืน โรยผงโกโกกอนเสิรฟ