ซุปบัตเตอรนัท

Ingredients

2 ชอนโตะ น้ำมันมะกอกบริสุทธิ์พิเศษ Cooking for Fun
500กรัม หัวบัตเตอรนัทปอกเปลือกและแกะเมล็ดออก
½ ถ้วย หอมใหญสับ
2 ถ้วย น้ำสต็อกผัก
2 ชอนโตะ น้ำสมสายชูบัลซามิค Cooking for Fun
4 ชอนโตะ กะทิ
2 ชอนโตะ พารสลี่ยสับ
ลูกจันทนปน เกลือ และพริกไทย

Method

  1. ตัดหัวบัตเตอรนัทใหเปนชิ้นขนาด 1 นิ้ว
  2. ตั้งน้ำมันมะกอกในหมอใหรอน ผัดหอมใหญจนหอม และใส
  3. ใสบัตเตอรนัทและน้ำสต็อกตั้งใหเดือดจนบัตเตอรนัทนุม
  4. ปนสวนผสมทั้งหมดในเครื่องปนจนละเอียด เทกลับลงหมอ ปรุงรสดวยเกลือ พริกไทย ลูกจันทนปน
  5. ตักใสชามเสิรฟ โรยหนาดวยพารสลี่ยสับ น้ำสมสายชูบัลซามิค และกะทิกอนเสิรฟ