ซุปบัตเตอรนัท

Ingredients

2 ชอนโตะน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์พิเศษ Cooking for Fun
500กรัมหัวบัตเตอรนัทปอกเปลือกและแกะเมล็ดออก
½ ถ้วยหอมใหญสับ
2 ถ้วยน้ำสต็อกผัก
2 ชอนโตะน้ำสมสายชูบัลซามิค Cooking for Fun
4 ชอนโตะกะทิ
2 ชอนโตะพารสลี่ยสับ
ลูกจันทนปน เกลือ และพริกไทย

Method

  1. ตัดหัวบัตเตอรนัทใหเปนชิ้นขนาด 1 นิ้ว
  2. ตั้งน้ำมันมะกอกในหมอใหรอน ผัดหอมใหญจนหอม และใส
  3. ใสบัตเตอรนัทและน้ำสต็อกตั้งใหเดือดจนบัตเตอรนัทนุม
  4. ปนสวนผสมทั้งหมดในเครื่องปนจนละเอียด เทกลับลงหมอ ปรุงรสดวยเกลือ พริกไทย ลูกจันทนปน
  5. ตักใสชามเสิรฟ โรยหนาดวยพารสลี่ยสับ น้ำสมสายชูบัลซามิค และกะทิกอนเสิรฟ