เนื้อยางบารบีคิว

Ingredients

500 g. เนื้อออสเตรเลียสวนสันใน
1 หอมหัวใหญแดง หั่นเปน 8 เสี้ยว
1 หอมหัวใหญขาวหั่นเปน 8 เสี้ยว
4 แทงเหล็กสำหรับเสียบบารบีคิว
1 tbs น้ำผึ้ง
2 tbs โชยุ
1 tbs เหลาหวาน

Method

  1. หั่นเนื้อเปนชิ้นขนาด 1.5 นิ้ว หมักดวยโชยุ น้ำผึ้ง และเหลาหวาน ใสถุงพลาสติก เก็บไวในตูเย็น ขามคืน
  2. ใชแทงเหล็กเสียบบารบีคิวเสียบเนื้อสลับกับ หอมหัวใหญแเดง และหอมหัวใหญขาว
  3. ยางบนกระทะรอนจัด จนสุกและสีเกรียมสวย เสิรฟทันที